v

v

MAKEDONON

         ПОЧЕТНА

 

v

v

v

MAKEDONON

 

 

  04.04.2020 Македонија 

??????? ???? ?????????

Н само економијата во Република Македонија, туку и Интернационалниот банкарски сиситем н функционира, по прецизно '' н функционира Интернационалниот банкарскиот систем на Комерцијална Банка АД Скопје''.

??????? ???? ????????? ??????? ???? ?????????

На ден 25/03/2020 , преку моето интернет-конто од Италија, имам направено банкарска трансакција, кон моето конто во Македонија.

Ние имаме друга теорија, дека тие од банката крадат, работиме на разоткривање на случајот.

??????? ???? ????????? ??????? ???? ?????????

Иако Италија длабоко погодена од ''пандемиојата'' тие веднаш ја направија банкарската трансакција кон Македонија.

??????? ???? ????????? ??????? ???? ?????????

Банкарската операција е направена на 25/03/2020 и до 03/04/2020, ништо, со сигурност и во наредните 2 дена. 
Оваа операција требаше да биде завршена во тек на 7 работни дена. 
Ситуацијата ја следиме. 

??????? ???? ?????????

 06/04/2020, после 12 дена, ништо 

Ќе добијат ли кривична пријава тие од банката, ситуацијата ја следиме.

??????? ???? ?????????

07/04/2020, ништо

Најверојатно финтата на измамниците од банката е, ако не отидеш во банка да ја бараш трансакцијата, ''трансакцијата'' тие ќе си ја ''евидентираат'' во нивните џебови, а не на твоето банкарско конто.

??????? ???? ?????????

08/04/2020, ништо, с уште нема трага од банкарската трансакција

??????? ???? ?????????

Денес нa 08/04/2020, имам испратено е-маил: hari.kostov@kb.com.mk до господинот Х. Коств - Претседател на Управниот одбор на Комерцијална Банка:

??????? ???? ?????????

Адресата на е-маилот е приватена, за комуникација со банката, па затоа, не сакам да ја прикажам. 

'' Добар ден господине Х. Костов

Јас се викам Виктор Стојков имам 3 банкарски конта кај вас едно во денари:

број на трансакциска во денари: 300057029810175

, едно во девизи:

конто IBAN: MK07300307063696676

и девизна книшка:

книшка IBAN: MK07300301052896803


Ве контактирам бидејќи имам основано сомнение дека на моето девизно банкарско конто:

конто IBAN: MK07300307063696676

BIC / SWFT: KOBSMK2XKOB

НЕ СЕ ЕВИДЕНТИРАНИ 99% од банкарските трансакции од самото отварање, само првата банкарска трансакција на моето конто е евидентирана, а се со 
цел незаконско присвојување на финансиските средства од моето банкарско конто, банкарски трансакции кон моето конто испратени од мои пријатели.


Па затоа сакам да знам дали ве интересира да го решиме проблемот.

За почеток сугерирам да извршите детална контрола на мојата банкарска сметка: 

Комерцијална Банка АД Скопје

ул: Орце Николов 3, 1000 СКОПЈЕ, МАКЕДОНИЈА

бенефицер: ВИКТОР СТОЈКОВ

ул: Крушевска Република н. 12, Виница, Македонија


IBAN: MK07300307063696676

BIC / SWFT: KOBSMK2XKOBЕвентуално може и да извршите контрола и на девизна книшка:

книшка IBAN: MK07300301052896803


Јас имам побарано и отворено интернет можност, да го гледам извештајот на моите банкарски сметки, интернет адресата ми ја имате испратено преку 
следниот емаил: contact@kb.com.mk , 

https://www.banka.com.mk/fNajava.aspx

, можам да ви дадам логин и лозинка, 
значи имаjќи ја оваа опција, јас не морам да одам на шалтер и да барам извештај, туку преку интернет да го контролирам извештајот
од банкарските трансакции, но,
овде не с евидентирани банкарските трансакции на мојата банкарска сметка: 

Комерцијална Банка АД Скопје

ул: Орце Николов 3, 1000 СКОПЈЕ, МАКЕДОНИЈА

бенефицер: ВИКТОР СТОЈКОВ

ул: Крушевска Република н. 12, Виница, Македонија


IBAN: MK07300307063696676

BIC / SWFT: KOBSMK2XKOB


Јас имам детали дека банкарска трансакција од Италија, направена и тоа од мене, кон моето горе наведено банкарско конто не е евидентирана, може да погледате дел овде: 

http://www.makedonijaese.com/konto.htm

Очекувам позитивна разрешница.


Може да се јавите на телефонот, после 14 часот секој ден, но сугерирам да извршите детална контрола на мојата банкарска сметка
и да ги евидентирате ''пропуштенитѐ'' банкарски трансакции.

+389 72 55 31 18

Виктор Стојков

Dobar den gospodine H. Kostov

Jas se vikam Viktor Stojkov imam 3 bankarski konta kaj vas edno vo denari:

broj na transakciska vo denari: 300057029810175

, edno vo devizi:

konto IBAN: MK07300307063696676

i devizna knishka:

knishka IBAN: MK07300301052896803


Ve kontaktiram bidejkji imam osnovano somnenie deka na moeto devizno bankarsko konto:

konto IBAN: MK07300307063696676

BIC / SWFT: KOBSMK2XKOB

NE SE EVIDENTIRANI 99% od bankarskite transakcii od samoto otvaranje, samo prvata bankarska transakcija na moeto konto e evidentirana, a se so 
cel nezakonsko prisvojuvanje na finansiskite sredstva od moeto bankarsko konto, bankarski transakcii kon moeto konto isprateni od moi prijateli.


Pa zatoa sakam da znam dali ve interesira da go reshime problemot.

Za pochetok sugeriram da izvrshite detalna kontrola na mojata bankarska smetka: 

Komercijalna Banka AD Skopje

ul: Orce Nikolov 3, 1000 SKOPJE, MACEDONIA

beneficiary: VIKTOR STOJKOV

ul: Krushevska Republika n. 12, Vinica, Macedonia

IBAN: MK07300307063696676

BIC / SWFT: KOBSMK2XKOBEventualno mozhe i da ja proverite sostojbata na devizna knishka:

knishka IBAN: MK07300301052896803


Jas imam pobarano i otvoreno internet mozhnost, da go gledam izveshtajot na moite bankarski smetki, internet adresata mi ja imate isprateno preku 
sledniot email: contact@kb.com.mk , 

https://www.banka.com.mk/fNajava.aspx


,mozham da vi dadam login i lozinka, 
znachi imajki ja ovaa opcija, jas ne moram da odam na shalter i da baram izveshtaj, tuko preku internet da go kontroliram izveshtajot
od bankarskite transakcii, no,
ovde ne se evidentirani bankarskite transakcii na mojata bankarska smetka: 

Komercijalna Banka AD Skopje

ul: Orce Nikolov 3, 1000 SKOPJE, MACEDONIA

beneficiary: VIKTOR STOJKOV

ul: Krushevska Republika n. 12, Vinica, Macedonia

IBAN: MK07300307063696676

BIC / SWFT: KOBSMK2XKOB


Jas imam detali deka bankarska transakcija od italija, napravena i toa od mene, kon moeto bankarsko konto ne e evidentirana, mozhe da pogledate del ovde: 

http://www.makedoniaese.com/konto.htmMozhe da se javite na telefonot, posle 14 casot sekoj den, no sugeriram da izvrshite detalna kontrola na mojata bankarska smetka
i da gi evidentirate ''propushtenite'' bankarski transakcii.

+389 72 55 31 18

Viktor Stojkov ''


Ситуацијата ја следиме.


Правев едно мало истражување и забележав дека, за прв пат кога ме контактираа преку следниот е-маил: contact@kb.com.mk , ми го дадоа следниот линк:

https://www.banka.com.mk/fNajava.aspx

??????? ???? ?????????

Но денес нa 08/04/2020, го имам забележано и следниот линк за интернет најава во Комерцијална Банка: 

https://www.banka.com.mk/

??????? ???? ?????????

На вид с исти, но еднниот може да се манипулира.

      Ситуацијата ја следиме, значи имаjќи интернет опција, јас не морам да одам на шалтер вo банкатa и да барам извештај, туку преку интернет да го контролирам извештајот од банкарските трансакции, но,....  

Оваа опција е многу комотна, за тие кои работат во странство, но,..... 

??????? ???? ?????????

09/04/2020, ништо,  нема трага од банкарската трансакција,  направена на 25/03/2020 oд Италија. 

??????? ???? ?????????

10/04/2020, предпладне,  нема трага од банкарската трансакција,  направена на 25/03/2020 oд Италија. 

??????? ???? ????????? ??????? ???? ?????????

Од како е реагирано, стигна писмо од главната банка, на ден 10/04/2020 предпладне

??????? ???? ?????????

10/04/2020, попладне, ''стасаа'' парите, но тоа е лесниот дел

Денес нa 10/04/2020, имам испратено е-маил: hari.kostov@kb.com.mk до господинот Х. Коств - Претседател на Управниот одбор на Комерцијална Банка:

??????? ???? ?????????

Адресата на е-маилот е приватена, за комуникација со банката, па затоа, не сакам да ја прикажам. 

Денес нa 08/04/2020, имам испратено е-маил: hari.kostov@kb.com.mk до господинот Х. Коств - Претседател на Управниот одбор на Комерцијална Банка:

'' Добар ден господине Х. Костов


Благодарам, писмото стигна денес и сумата што јас ја испратив од Италија, е евидентирана на мојата банкарска сметка, но тоа е лесниот дел.

Сега јас имам сомнение, дека н с евидентирани банкарски трансакции од мои пријатели кон моето банкарско конто.


Јас имам побарано да ми издадат извештај за движењето на банкарските трансакции на мојата банкарска сметка, од самото отварање.


Во интерес на бакарството во Македонија сугерирам и вие да направите истрага, со ваши методи, на мојата банкарска сметка: Комерцијална Банка АД Скопје

ул: Орце Николов 3, 1000 СКОПЈЕ, МАКЕДОНИЈА

бенефицер: ВИКТОР СТОЈКОВ

ул: Крушевска Република н. 12, Виница, Македонија


IBAN: MK07300307063696676

BIC / SWFT: KOBSMK2XKOBДоколку пронајдете не евидентирани банкарски трансакции, евидентирајте ги, на мојата банкарска сметка. 


Горенаведенота банкарска сметка јас ја имав ставено за собирање на донации:


http://www.makedonijaese.com/donazioni.htm , 


, сега банкарска сметка ја имам отстрането. 

И јас ќе спроведам истрага и доколку с јави некој ''не евидентиран донатор'', ќе ве известам.


Ви праќам слика од извештајот за движењето на банкарските трансакции на мојата банкарска сметка, 
направен денес на шалтер во маточната банка, по мој налог. 


Може и да се јавите на телефонот, по потреба, после 14 часот секој ден

+389 72 55 31 18

Виктор СтојковDobar den gospodine H. Kostov


Blagodaram, pismoto stigna denes i sumata shto jas ja isprativ e evidentirana na mojata bankarska smetka, no toa e lesniot del.

Sega jas imam somnenie, deka ne se evidentirani bankarski transakcii od moi prijateli kon moeto bankarsko konto.


Jas imam pobarano da mi izdadat izveshtaj za dvizhenjeto na bankarskite transakcii na mojata bankarska smetka, od samoto otvaranje.


Vo interes na bakarstvoto vo Makedonija sugeriram i vie da napravite istraga na mojata bankarska smetka: Komercijalna Banka AD Skopje

ul: Orce Nikolov 3, 1000 SKOPJE, MACEDONIA

beneficiary: VIKTOR STOJKOV

ul: Krushevska Republika n. 12, Vinica, Macedonia

IBAN: MK07300307063696676

BIC / SWFT: KOBSMK2XKOB
Dokolku pronajdete ne evidentirani bankarski transakcii, evidentirajte gi. 


Gore navedenota bankarska smetka jas ja imam staveno za sobiranje na donacii, 

http://www.makedonijaese.com/donazioni.htm , 

, sega bankarska smetka ja imam otstraneto. 

I jas kje sprovedam istraga i dokolku se javi nekoj ''ne evidentiran donator'', kje ve izvestam.


Vi prakjam slika od izveshtajot za dvizhenjeto na bankarskite transakcii na mojata bankarska smetka, 
napraven denes na shalter vo matochnata banka, po moj nalog. 


Mozhe i da se javite na telefonot, po potreba, posle 14 casot sekoj den

+389 72 55 31 18

Viktor Stojkov''


 

Ќе ги замолам нашите ценети донатори да ги испратат банкарските извештаи на банкарските трансакции кон банкарската сметка: 

Комерцијална Банка АД Скопје

ул: Орце Николов 3, 1000 СКОПЈЕ, МАКЕДОНИЈА

бенефицер: ВИКТОР СТОЈКОВ

ул: Крушевска Република н. 12, Виница, Македонија


IBAN: MK07300307063696676

BIC / SWFT: KOBSMK2XKOB

, воедно и кон сите банкарски сметки ставени на нашата страница: 

http://www.makedonijaese.com/donazioni.htm

http://www.makedoniaese.com/donazioni.htm 

 

      Ситуацијата ја следиме, значи имаjќи интернет опција, јас не морам да одам на шалтер вo банкатa и да барам извештај, туку преку интернет да го контролирам извештајот од банкарските трансакции, но,....


 


 

ИСПРАТИ КОМЕНТАР:

 
 
ПРЕЗИМЕ
ИМЕ
ГРАД
ДРЖАВА
е-маил
КОМЕНТАР

 

 

*** Можете да не контактирате и на кoнтакт е-маил: info@makedoniaese.com

 

 

 

 

Alexandroy Makedonon

Василеон Александрој Македонон и го подари светот на македонците, а тие како му возвратија,.. го отруја, фамилијата му ја уништија,... а денес наместо Македонон (Македонски) го нарекуваат ''велики'' или ''the great'', додека државата на латиница му ја нарекуваат ''Мacedonia'' - Мацедониа, итн,.. а да ќе заборавев,... дозволуваат некој друг да и бира име.

Ќе се најде ли некој да ги ''подисправи'' работите?

 

 

На ден 03 - 05 - 2009, е конструирана страната на Македонија е СЕ: http://www.makedonijaese.com/. Тој ден и се смета за роденден на организацијата Македонија е СЕ.

На ден 16 - 02 - 2016, е конструирана peзepвнaтa страната на Македонија е СЕ: http://www.makedoniaese.com/ страница која е по погодна за посета со мобилни апарати кои имаат инсталирано андроид софтвер.

????????? B?KTOP

Уште на самиот почеток интернет страницата на Македонија е СЕ, бидејќи зборува за Вистинската Историја на Македонија со историски факти, но и актуеллни политички настани, СТАНУВА ТРН во очите на сите непријатели на Македонската Држава, ма и трн во очите на некои политички организации во Р. Македонија.

Страницата на Македонија е СЕ, е конструирана како резултат за потребите на Македонскиот Народ и друѓите да се запознаат со Вистинската Македонска Историја, политика и болното Македонско прашање.

Страницата на Македонија е СЕ е конструирана за да помогне за зачувување на македонскиот идентитет, земја, култура, јазик, право за слободен говор, мисла, движење, соживот cо другите национални малцинства во Македонија, слободно искажување и потик на искажување МА и негување на националниот идентитет како во Македонија така и во светот.

 

ГАСНУВА  -  АЛЕКСАНДАР МАКЕДОНСКИ

 

 

 

 

 

 

 

 

VASILEON ALEXANDROY MAKEDONON

 

 

 

 

 

 

 

 

Наскоро, ПОСЛЕ ПОВЕЌЕ ОД 2200 ГОДИНИ ЌЕ ИМАТЕ МОЖНОСТ ДА ГО ИМАТЕ МАКЕДОНСКОТО СОНЦЕ НА ФИЛИП МАКЕДОНСКИ, СО ПРАВИЛЕН ОБЛИК И ЛИК, ЦЕЛОСНО ИЗРАБОТЕНО ОД УМЕТНИЦИТЕ НА МАКЕДОНИЈА Е СЕ

 

vvVASILEON ALEXANDROY MAKEDONONvv
MAKEDONONBACИЛEOHMAKEDONON

КОНТАКТИРАЈТЕ СО МАКЕДОНИЈА Е СЕ

За сите инфомации, контакт е-маил: info@makedoniaese.com ,  info@makedonijaese.com

 

Македонија е СЕ, се залага за нова химна: '' Земјa Mакедонскa''

 

>
>
>

 

Alexandroy MakedononAlexandroy MakedononAlexandroy Makedonon

  
MAKEDONONMAKEDONON

НИЕ СЕ ДЕФИНИРАМЕ КАКО ЉУБИТЕЛИ НА СЛОБОДАТА 

ЗА НАС МАКЕДОНИЈА Е СЛОБОДАТА 

 АКО ИМА

МАКЕДОНИЈА

 ЗА НАС ИМА И СЛОБОДА

Копираит © Македонија е СЕ MAKEDONIAeSE.com Сите Права Задржани

Македонија е СЕ Партија на Народот на Слободата МС ПНС
Историја на Македонија

МАКЕДОНИЈА

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

MAKEDONIA

        BACИЛEOH Alexandroy Makedonon  МАКЕДОНОН

MAKEDONONАЛEКCAHДРОЈMAKEDONON

Македонско Име вечно нема да загине.
Глава даваме, Македонија и Mакедонско име не даваме.

Од Македонија и Алекcандрoj Македонон, славeн Василeoн Македон нема да се откажеме.
Cлава македонска ќе повратиме,
Алекcандрoj Македонон славен Василeoн Македон обожaваме,
Македонија, земја нај мила уважуваме.

Малку сме на број, ЕЈ, ХЕЈ,
силни сме во бој, ЕЈ, ХЕЈ.
ЕЈ, Алекcандрoj, OJ, OJ,
ЕЈ, Македонон, OH, OH.
Алекcандрoj Македонон славен Василeoн Македон, нас не предводи.